Voorwaarden

Algemene voorwaarden zakelijke klanten SES Computers

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van SES Computers
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De Prijs
Artikel 7 - Opdrachten en overeenkomsten
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Artikel 9 - Nakoming overeenkomst, garantie en uitgebreide garantie
Artikel 10 - Next-Business-Day garantie
Artikel 11 - Reparatie en Onderhoud
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Voorbehoud van eigendom
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Overmacht
Artikel 17 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

SES Computers heeft verschillende bedrijfsactiviteiten op het gebied van (levering van)automatisering en communicatietechnologie. Op alle overeenkomsten tussen SES Computers en haar zakelijke afnemers zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige over­eenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
Door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn bij alle tussen zakelijke klant en SES Computers gesloten en nog te sluiten overeenkomsten de toepasselijkheid van de door zakelijke klant gehanteerde en/of op enig moment ingebrachte algemene voorwaarden op het gebied van inkoop en/of anderszins uitgesloten.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Elektronische weg: gegevens die niet schriftelijk, maar in elk mogelijke weg digitaal worden aangeboden;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de zakelijke klant of SES Computers in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
SES Computers: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan zakelijke klanten aanbiedt;
Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten van SES Computers afneemt;
Next-Business-Day Garantie: Garantie op een product waarbij SES Computers haar klanten op locatie bezoekt om hardwarematige storingen te verhelpen.

Artikel 2 – Identiteit van SES Computers

Statutaire naam; SES Computers BV
Vestigingsadres hoofdkantoor; Hofkesweg 5, 5249 JW, Rosmalen
E-mailadres; info@sescomputers.nl
KvK-nummer; 17180228
BTW-identificatienummer; NL822601783B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SES Computers en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen SES Computers en zakelijke klant.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden aan de zakelijke klant beschikbaar worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SES Computers voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij SES Computers zijn in te zien en dat zij op verzoek van de zakelijke klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de zakelijke klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de zakelijke klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de zakelijke klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de zakelijke klant mogelijk te maken. Als SES Computers gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SES Computers niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de zakelijke klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de zakelijke klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden middels het (elektronisch) akkoord geven van een offerte via een mail of getekende offerte/pro-forma.
Indien de zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SES Computers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SES Computers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de zakelijke klant elektronisch zal betalen, zal SES Computers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
SES Computers kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de zakelijke klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst . Indien SES Computers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
SES Computers zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de zakelijke klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de zakelijke klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- het bezoekadres van de vestiging van SES Computers waar de zakelijke klant met klachten en/of storingen terecht kan;
- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst ;
- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Alle aanbiedingen, prijsopgaven en voorcalculaties van SES Computers zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door SES Computers gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden in aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten, door SES Computers te eniger tijd toegepast/toegestaan geven zakelijke klant nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kan het zijn dat prijzen worden verhoogd i.v.m. de constante fluctuatie in de partijhandel. SES Computers zal zich altijd tot het maximale inspannen om prijsstijging te voorkomen.
SES Computers behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en bestellingen van zakelijke klant zonder opgave van redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 7 – Opdrachten en overeenkomsten

Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met SES Computers, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin van het woord.
- alle met SES Computers gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door SES Computers, dan wel doordat SES Computers met de uitvoering van de opdracht is aangevangen;
- eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden SES Computers eerst, nadat en voor zover deze door SES Computers zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd;
- zakelijke klant wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met SES Computers gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien zakelijke klant niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben genomen, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) bezwaar heeft gemaakt;
- zakelijke klant wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aan­vulling op het moment dat SES Computers met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen;
- alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens SES Computers overeenkomsten sluiten.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

SES Computers is niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect, het gevolg is van het niet beantwoorden van de door haar en/of zijdens haar geleverde zaken en/of diensten, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve is SES Computers jegens zakelijke klant eveneens op geen enkele wijze aansprakelijk, bij het in gebreke blijven van haar leveranciers en is zij ook niet aansprakelijk bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.
Indien SES Computers wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van Euro 10.000,00 (zegge;Tienduizend Euro).
Voorwaarde voor het in ter beoordeling in behandeling nemen van verzoek tot schadevergoeding is dat zakelijke klant het ontstaan van schade direct en onverwijld schriftelijk, aangetekend en op voldoende gedetailleerde wijze aan SES Computers meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding van de zakelijke klant jegens SES Computers vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de schade, dan wel nadat deze redelijker wijze ontdekt had kunnen worden.

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst, garantie en uitgebreide garantie

Producten worden altijd geleverd met minimaal 12 maanden garantie op technische hardwarematige defecten. Softwarematige storingen vallen nimmer onder de garantie en zijn te allen tijden een betaalde dienst.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van SES Computers, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de zakelijke klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

SES Computers biedt vanaf 1 augustus 2009 als aankoopgarantie de volgende voorwaarden:
- 8 dagen dode pixel omruilgarantie, dat houdt in dat een gebruikt scherm met dode wordt omgeruild, mits onbeschadigd en in originele staat en eventuele verpakking.
De garantie termijnen van de diverse producten / diensten zijn met ingang van 1 augustus 2009 als volgt verdeeld:
- op gebruikte systemen verkocht onder het merk SES Computers, en systemen die door SES Computers (in overleg met de klant) worden samengesteld en geassembleerd geeft SES Computers minimaal 12 maanden garantie;
- op gebruikte notebooks, gebruikte computers, en gebruikte tablets geeft SES Computers minimaal 12 maanden garantie;
- op gebruikte accu’s van draagbare computers geeft SES Computers 3 maanden garantie;
- op overige gebruikte producten geeft SES Computers 12 maanden garantie.
Op reparaties van gebruikte apparatuur geeft SES Computers een garantie van minimaal 3 maanden, hiervan uitgesloten zijn niet correct functionerende software, welke niet door SES Computers zijn veroorzaakt of SES Computers niet verwijtbaar zijn. Garantie is uitsluitend geldig op eventueel door SES Computers vervangen onderdelen.
SES Computers verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten tenzij specifiek anders is overeengekomen.
Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum voor de garantietermijn, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als ingangsdatum van de garantie.
Er kan nimmer sprake zijn van een dubbel verleende garantie. Ingeval er om welke reden dan ook toch sprake is van de afgifte van dubbele garantie; één vanuit de fabrikanten één vanuit SES Computers, dan is enkel de Fabrieksgarantie toepasselijk. Zakelijke klant kan alsdan geen rechten aan de door SES Computers verleende garantie ontlenen voor gedurende de duur dat beide garanties zijn afgegeven.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen SES Computers en zakelijke klant regelt zakelijke klant, bij een door SES Computers verleende garantie, het transport naar en vanaf SES Computers voor het verzenden van de goederen waarop een beroep op garantie wordt gedaan en draagt zij hiervoor het risico en de kosten (zgn. Carry-in garantie).

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, transportschade, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van SES Computers liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt SES Computers zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
SES Computers is tot geen andere garantie gehouden op tweedehands artikelen dan in dit artikel bepaald.

Artikel 10 - Next-Business-Day garantie

Onder Next-Business-Day garantie wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden/uitvoeren van reparaties op vooraf overeengekomen locaties van de zakelijke klanten die ten doel hebben de defecte apparatuur, software en functionaliteiten te repareren zonder dat de klant deze aan hoeft te bieden of op te sturen.
Onder Next-Business-Day wordt verstaan de eerst volgende werkdag, mits een melding voor 17:00 is gedaan. De aanvraag voor een Next-Business-Day bezoek dient altijd schriftelijk via een aanvraag formulier op de website te worden aangevraagd (http://sescomputers.nl/repair). Aanvragen die op andere wijzen worden gedaan kunnen niet worden opgevolgd.
De zakelijke klant heeft enkel recht op Next-Business-Day garantie mits dit schriftelijk overeen is gekomen en ook betaald is voor de diensten. Deze meerprijs wordt altijd direct bij de factuur meeberekend. Hier kan achteraf geen aanspraak op worden gemaakt.
Next-Business-Day garantie is alleen van toepassing op Nederlandse adressen van bedrijven/rechtspersonen.
Voor de Next-Business-Day garantie worden geen extra kosten berekend zoals voorrijkosten en/of materiaal en arbeidskosten. Het is SES toegestaan om deze kosten in rekening te brengen wanneer er sprake is van ondeugdelijk gebruik, schade of andere onjuiste wijze van gebruik. 

Artikel 11 - Reparatie en onderhoud

Onder reparatie wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de defecte apparatuur, software en functionaliteiten te repareren.
Onder onderhoud wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de apparatuur, software en functionaliteiten zo goed als mogelijk te laten functioneren.
Zakelijke klant dient vooraf aan de toezending van de te repareren, te onderhouden en/of de met support te ondersteunen goederen zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie. SES Computers draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele verwijderde of kwijtgeraakte bestanden.

Schade en defecten:
Het is SES Computers toegestaan garantie op een product te verwerken/ af te keuren als onderstaande van toepassing is
- het model- (type) of productie- (serie) nummer op het product is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- er reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde (service)organisaties of personen;
- er sprake is van oneigenlijk gebruik;
- er een defect een gevolg is van onheil van buitenaf, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, blikseminslag, wateroverlast, brand, onachtzaamheid, verkeerd of oneigenlijk gebruik, ondeskundig gebruik, gebruik in een product onvriendelijke omgeving, bij het blootstellen aan extreme temperaturen en piekspanning en toedoen door dieren;
- er een defect is veroorzaakt door aangesloten randapparatuur, toebehoren of gebruiksmaterialen anders dan door de fabrikant voorgeschreven;
- er een defect is veroorzaakt door software- of configuratie problemen;
- er sprake is van overbelast gebruik.
In geval van “downtime” in de breedste zin van het woord kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding. SES Computers is volledig gevrijwaard van alle vormen van “downtime” en draagt hiervoor in geen geval verantwoordelijkheid. 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

SES Computers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de zakelijke klant aan SES Computers kenbaar heeft gemaakt. SES Computers behoudt zich het recht voor afhaal- en/of verzendkosten in rekening te brengen.
SES Computers zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de zakelijke klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De zakelijke klant heeft in dat geval niet het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en geen recht op eventuele schadevergoeding.
SES Computers is gerechtigd om bij overdracht van de door haar aan en/of zijdens zakelijke klant te leveren goederen de overlegging van een geldig identiteitsbewijs van de ontvangstnemer, zijnde de zakelijke klant of de door hem ingeschakelde derde, te verlangen. SES Computers is daarbij tevens gerechtigd om ten behoeve van haar administratie daarvan een kopie te maken en te archiveren.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SES Computers tot het moment van bezorging aan de zakelijke klant of een vooraf aangewezen en aan SES Computers bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Producten en/of goederen die speciaal op verzoek van de zakelijke klant door SES Computers zijn besteld of gefabriceerd kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
De wijze van transport en de keuze van het transportmiddel is aan SES Computers.

Artikel 13 – Betaling

Goederen en/of diensten dienen betaald te zijn voordat de levering plaats zal vinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling door zakelijke klanten dient op pro-forma of factuur basis te geschieden.
De zakelijke klant is verplicht om de eerste drie bestellingen altijd en volledig vooruit te betalen middels een pro-forma of factuur.
De zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SES Computers te melden.
Indien de zakelijke klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door SES Computers is gewezen op de te late betaling en SES Computers de zakelijke klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SES Computers gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. SES Computers kan ten voordele van de zakelijke klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Voorbehoud van eigendom

Zolang een zakelijke klant aan SES Computers­ geen volledige betaling van alle door SES Computers aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven alle geleverde goederen het onbetwiste eigendom van SES Computers.
De zakelijke klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van het geleverde zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht het geleverde anders dan na schriftelijke toestemming van SES Computers te verkopen en/of doorleveren, bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang zakelijke klant niet volledig aan zijn verplichtingen jegens SES Computers heeft voldaan.
Indien en zolang SES Computers eigenaar van het geleverde is, zal zakelijke klant SES Computers onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het geleverde in beslag wordt en/of dreigt te worden genomen, of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het geleverde. Bovendien zal zakelijke klant SES Computers (in dat geval) mededelen waar het geleverde, waarvan SES Computers eigenaar is, zich bevindt. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal zakelijke klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-)rechten van SES Computers. Zakelijke klant staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.
Indien een zakelijke klant enige verplichting uit de overeenkomst/ deze voorwaarden met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werk­zaamheden niet nakomt, is SES Computers zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van SES Computers zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door SES Computers geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
Bij terugname van onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen die informatie dragende eigenschappen bezitten is SES Computers door en/of zijdens zakelijke klant op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het verlies van de daarop aanwezige informatie, software, programmatuur en dergelijke. Evenmin is zij gehouden deze informatie op te slaan en/of te bewaren. SES Computers heeft het recht om, zonder ook maar op enigerlei wijze jegens zakelijke klant of zijdens zakelijke klant aansprakelijk gehouden te kunnen worden, op ieder haar gewenst moment, de daarop aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of te vernietigen.


Artikel 15 – Klachtenregeling

SES Computers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de zakelijke klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SES Computers.
Bij SES Computers ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SES Computers binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de zakelijke klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of de service van SES Computers kan eveneens worden ingediend via de accountmanager of een contactformulier op de website.

Artikel 16 – Overmacht

Overmacht ontslaat SES Computers van haar verplichtingen jegens de zakelijke klant. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenis­sen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf SES Computers, zoals maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productie­proces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc..
SES Computers is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

Artikel 16 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Duur:
Onder duur van een transactie wordt verstaan welke termijn overeen is gekomen van het uitleveren tot het bieden van de nazorg van de levering(en) gedurende de vooraf bepaalde periode.

Opzegging:
De zakelijke klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
De zakelijke klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Verlenging:
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de zakelijke klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste zes maanden.

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de zakelijke klant de overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
Op overeenkomsten tussen SES Computers en de zakelijke klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.